1ch=1, 2ch-4ch=2, 5ch-6ch=3, 7ch=4 Správne:.. Odpovedí:... Spolu bodov:... čo?