1ch=1, 2ch-4ch=2, 5ch-7ch=3, 8ch-9ch=4 Správne:.. Odpovedí:... Spolu bodov:... čo?